Informació sobre protecció de dades

RESPONSABLE: Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant. Carrer Cervantes, 3, 1a planta, 03002 Alacant.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant.

FINALITAT: Poder donar compliment o resposta adequada a la seva sol·licitud.

LEGITIMITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Exercici de les potestats atribuïdes a l’Ajuntament per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

TERMINI DURANT EL QUAL ES CONSERVEN LES DADES

Mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recollides. Les dades es conservaran durant períodes més llargs amb fins exclusius d’arxiu en interès públic.

DRETS

● Dret d’accés. Per conèixer quines dades seves personals estan sent tractats, amb quina finalitat, l’origen dels mateixos i si es comuniquen o han sigut comunicades a tercers. Dret de rectificació. Per obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concernixens.
● Dret de supressió ( “el dret a l’oblit”). Per obtenir la supressió de les dades personals que no siguen necessaris, sobre els quals s’haja retirat el consentiment, s’hagen obtingut il·lícitament i altres casos que assenyala el RGPD.
● Dret a la limitació del tractament, mentre es resolen les impugnacions presentades, se sol·licite expressament, i quan el Patronat Municipal de Turisme i Platges no necessite les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessite per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
● Dret a la portabilitat de les dades. L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixen, que haja facilitat al Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Podrà exercir aquests drets, sol·licitant-ho al Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant mitjançant un escrit dirigit al mateix on s’especifiquen les dades que considera que han de ser rectificades, suprimides o transportades.
● També mitjançant un escrit podrà sol·licitar la limitació o el cessament del tractament de les seves dades, exposant, en cas de ser necessaris, els fonaments jurídics de la seva sol·licitud. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades”www.agpd.es”li oferirà informació addicional sobre els seus drets:

● C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.
● Telèfon: 901.100.099
● Fax: 91.445.56.99
● Email: ciudadano@agpd.es

En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

En el cas que s’haja atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Si el Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant no li donés satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/index-ides-idphp.php

Font Resize
Contrast